Ordningsföreskrifter för Säsongsgäst på Hjo camping

Säsongscamping: då anmälningsavgiften (se separat avtal) är inbetald är bokningen bekräftad att ni vill ha platsen och ni har då godkänt våra boknings- och säsongsregler. Utebliven betalning ser vi som en avbokning från er sida. Vid avbokning görs ingen återbetalning av anmälningsavgiften.
Uppsägning av säsongtomt: Hjo Camping får en skriftlig uppsägning av gästen som står på den aktuella fakturan till kontakt@hjocamping.se.

För sommarsäsongsgäster skall uppsägning ske senast 31/12 annars bokas ni om automatiskt.

För vintersäsongsgäster skall uppsägning ske innan utcheckning av säsong, annars bokas ni automatiskt.
Prioritering av säsongstomt: Befintliga säsongsgäster har förtur på sin säsongtomt inför nästkommande års säsong. Önskar ni byta plats så skickar ni en förfrågan till kontakt@hjocamping.se.
Besök: Vagnen får endast disponeras av gäst som står för tomten och dess make/maka/sambo samt hemmavarande barn. Besök från familj/släkt skall registreras i receptionen. Hjo Camping har rätt att avboka säsongstomten med omedelbar verkan om dessa regler inte följs, ingen återbetalning av inbetald säsongsavgift.
Tomt/byggnation: så som trall m.m. måste göras på ett sådant sätt att flyttning lätt kan ske vid brand etc. Verandagolv får anläggas i eget valt material inom egen tomtgräns. Husvagnen får ej byggas upp, ett hjul ska vara på marknivå. Ingen byggnation är tillåten utanför egen tomtgräns. Ej heller planteringar mer än i kärl och inom egen tomtgräns. Staket och fasta vindskydd upp till 70 cm höjd är tillåtet. Fasta anordningar utöver detta är inte tillåtet eller enl. överenskommelse med campingvärd. Tillfälliga vindskydd av tyg och liknande material som är högre än 70 cm är tillåtet under förutsättning att det inte hindrar sikt av gator (t.ex. hörntomter). Tomt samt ekipage skall skötas och hållas i ordning vilket betyder att du som gäst ansvarar för all tomtskötsel inklusive att gräsklippning utförs på ett prydligt sätt. Vid tillsägelse från platsansvarig ska detta åtgärdas omgående. Tillfälliga lösningar accepteras ej i längden. Gräsklippare finns att låna vid återvinningen. Sopsäck till gräsklipp hämtas i receptionen och ställs UTANFÖR avfallscontainer. Fråga i receptionen vid osäkerhet. Ni har även möjlighet att köpa denna tjänst av oss för 300kr/tillfälle.
På tomt får öppna avloppsbehållare inte användas, -använd t.ex. lunga.
Grusning och förändring av tomt får endast utföras i samråd med campingvärd och endast då tomten uppvisar onormala markförhållanden. Kontakta Göran vid frågor om mark. Säsongs vattnet ute på området stängs av när det blir för kallt och sätts på när vädret tillåter. Observera att snöröjning är begränsad till vissa vägar.

 

Campingvärden tillhandahåller inte utlåning av verktyg/utrustning. Gäst ansvarar själv för verktyg/utrustning som hyresgästen kan behöva. Campinggäster får inte beträda campingvärdens privata lokaler och förråd. Vid frågor var vänlig kontakta Göran eller receptionen.
Säkerhet och regler för brand och el: Alla våra gäster skall hålla avstånd mellan ekipagen enligt brandskyddsförordning. Avståndet mellan två camping/gasolenheter ska vara minst fyra meter. Se anslag vid reception. Det är ditt ansvar som campinggäst att se till att avstånden till dina grannar är riktig. Vid tillsägelse från personal skall vagn flyttas omgående. Säsongsgäst kontaktar receptionen vid minsta osäkerhet innan uppställning, allt för att undvika missförstånd och onödigt arbete att ev. få flytta sin husvagn. Ta även reda på vart närmaste brandsläckare finns. Elmätarens mätarställning läses av ankomstdagen och dokumenteras i receptionen. Om mätaren inte är ansluten alternativt att vi/ni upptäcker att elmätaren inte fungerar kommer hyresgästen att få betala en elavgift av 40kr/dygn oavsett ni bott i husvagnen eller ej, från senast dokumenterad elmätarställning.

Vi rekommenderar er att läsa av elmätaren vid jämna tillfällen. Ni betalar månadsvis 1.85kr/kWh och slutbetalar i samband med utcheckning.
Vintersäsongsgäst betalar förbrukad el 1gr/mån då campingvärd läser av elmätare. Denna avgift faktureras tillsammans med månadsavgiften till er uppgivna mail adress.

Lagstiftning ställer krav på oss som anläggningsägare och på dig som gäst. Det är alltid gästens ansvar att elektrisk utrustning är i säkert skick, utrustning är CE-märkt. Krav på utrustning etc. för elanvändning på campingplats ställs av elsäkerhetsverket. För att få utnyttja eluttagen på Hjo Camping så måste du ha godkänd utrustning, vilket innebär att kabeln mellan stolpe och husvagn ska ha en kabelarea på minst 2,5 mm2. Observera att de flesta ”billigare” kablar som säljs på lågprisaffärer inte är godkända. Det är heller inte tillåtet att ha förgreningsdosor mellan elstolpe och husvagn. Gräv inte ner några kablar i marken. Elverk är inte tillåtet.
Kontakta Göran vid frågor om el.
Gas: Det är tillåtet att ha gasolflaska i sitt campingekipage.
Provtryckning skall ske varje år. Ni skall i samband med incheckning visa upp ett giltigt intyg på att provtryckning är gjord. Övrig förvaring av gasolflaskor med varierande innehåll är förbjudet.
Servicebyggnader: För allas trevnad vill vi ha hjälp att hålla byggnaderna snygga och i ordning. Barn får inte uppehålla sig där utan tillsyn och skulle det mot förmodan ske får barnen tillsägelse av vuxen/personal. Det är inte tillåtet att röka eller dricka alkohol inne i byggnaderna. Ej heller att cykla, åka kickboard eller inlines, i eller omkring byggnaderna.
Återvinningsstation: Lägg kall kol i koltunnan. Glas i glasilo. Hushållsavfall i containern. Gräsklipp i sopsäck utanför containern. Grovsopor t.ex. kylskåp, grillar, trädgårdsmöbler, tv-apparater och träavfall skall lämnas direkt till återvinningscentralen på Hjo industriområde. OBS-Lägg inte grovsopor vid sopstationerna!
Trivsel, lugn och ordning: skall råda hela dygnet. Det ska vara tyst mellan 23.00-06.00 och all biltrafik förbjuden med undantag av nattvakt, Säkerhetstjänst/nattpatrull eller akuta ärenden. Ring nattvakt/Säkerhetstjänst om det är högljutt eller annat oväsen på området. Tel: 073-771 10 46
Agera aldrig själv! Tänk även på hastigheten inom området då det är mycket barn, max gånghastighet. Campingvärden kan i undantagsfall tvingas vidta åtgärder mot gäster som inte respekterar ovanstående enkla och självklara ordningsregler. Campare som uppträder störande samt överträder våra ordningsregler inom området kan komma avvisas omedelbart. Ersättning för resterande avtalstid betalas ej ut.
Hundar: hålls självklart alltid kopplade inom området, är under uppsikt samt rastas utanför området på lämpliga platser. All avföring plockas naturligtvis upp och slängs i avsedda sopkärl. Hunddusch finns utvändigt på gaveln vid servicehus F.
Grillning: Får endast ske i grill ovan mark, högt nog att det ej bränner underlaget. Öppen eld på marken är ej tillåten inom området.
Skadegörelse: Hjo Camping tar inget ansvar för eventuella stölder eller skador som drabbar gäster eller skada på deras egendom. Gör först en polisanmälan samt en försäkringsanmälan. Därefter meddela receptionen vad ni råkat ut för.
Vad händer om gäst överskrider dessa ordningsregler? Överträdelse av ordningsregler för campingplatsen, eller brott mot avtalet i övrigt, kan föranleda till omedelbar avhysning/ uppsägning av tomten/avtalet. Ingen återbetalning av inbetald säsongsavgift. Flyttar inte gästen sitt ekipage enligt överenskommelse har Hjo Camping rätt att flytta ekipaget inom campingområdet och parkering.